RVP

Rámcový vzdělávací program definuje ve školství v České republice nejvyšší úroveň vzdělávání spolu s projektem Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá Kniha). V roce 2004 MŠMT schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Toto rozhodnutí změnilo systém kurikulárních dokumentů, které jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské.

 

Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách.

 

Člověk a svět práce – odkaz

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zastoupena jediným oborem.

Vzdělávací oblast připravuje žáky pro život v technicky vyspělé informační společnosti. Vzdělávání a příprava směřují k tomu, aby žáci byli schopni orientace v dynamicky se vyvíjejícím světě práce. Důraz je přitom kladen na tvorbu a upevňování pozitivních postojů k rozmanitým pracovním činnostem, osvojování prakticky využitelných dovedností a rozvoj schopnosti jejich aplikace v běžných životních situacích.

Žáci získávají základní pracovní dovednosti a návyky i konkrétní dovednosti související nejen s prováděním, plánováním, organizováním a hodnocením pracovních činností, ale i s upevňováním návyků a zásad bezpečnosti a hygieny práce. Ve vyšších ročnících jsou rovněž seznamováni s problematikou hlavních oblastí světa práce a oborů lidské činnosti. Poznávání základních znaků charakterizujících lidskou práci, např. pracovních činností, produktů práce, prostředků či prostředí, by se mělo vždy opírat o životní praxi a o reálné zkušenosti žáků.

Tematické okruhy

Do vzdělávacího obsahu je zařazeno celkem dvanáct tematických okruhů – na prvním stupni čtyři a na druhém stupni osm.

Člověk a svět práce S
T
U
P
E
Ň
1. Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
2. Práce s technickými materiály
Design a konstruování
Pěstitelské práce, chovatelství
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Svět práce
Práce s laboratorní technikou
Využití digitálních technologií

 

Člověk a jeho svět – odkaz

Tato vzdělávací oblast je koncipována pouze pro 1. stupeň. Sjednocuje společenskovědní a přírodovědné učivo, včetně výchovy ke zdraví. Jsou tu integrována témata, která se týkají člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví atd. Uplatňuje se zde pohled do historie i současnosti s cílem směřovat k vytvoření dovedností pro praktický život. Navazuje na poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání a dále je rozvíjí. Žáci se učí pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, učí se je pojmenovávat, vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. Na základě poznání sebe a svých potřeb se učí vnímat základní vztahy mezi lidmi, učí se porozumět světu kolem sebe a vnímat přednosti i problémy současného způsobu života. Předpokladem správného naplnění obsahu této vzdělávací oblasti je propojení s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků. Základem výuky by měl být osobní příklad učitelů a vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tematických okruhů:

1) Místo, kde žijeme
2) Lidé kolem nás
3)Lidé a čas
4)Rozmanitost přírody
5) Člověk a jeho zdraví